free web templates

Zondag 11 juni zal in de Bethelkerk de Cantate 'O Ewigkeit, du Donnerwort' (BWV 20)
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd
.
Aanvang 17.00 uur.